Alpet Madeni Yağları
POWERZONE GİRİŞ
| EN | SA
 
HAKKIMIZDA
• Altınbaş Holding • Tarihçe • Vizyon ve Misyon • Kalite ve SEÇ • Sertifikalar • Kurumsal Sorumluluk
Kalite ve SEÇ
Kalite ve SEÇ

KALİTE POLİTİKASI
Atak Madeni Yağ Pazarlama San. Ve Tic.A.Ş. olarak, madeni yağ üretim, depolama, pazarlama ve satışı sırasında çevreyi koruyup, iş sağlığı ve güvenliğini güvence altına alarak kalitemizi sürekli geliştirmeyi  taahhüt ederiz.

Şirketimizde uygulanan kalite, çevre, iş sağlığı ve iş güvenliği standartları aşağıdaki ilkeler doğrultusunda yaşatılır.

 • Tüm ilgili yasal gerekliliklerin, kanun ve yönetmeliklerin yerine getirilmesini garanti ederiz.
 • Kalite, çevre, iş sağlığı ve iş güvenliği bilincinin geliştirilmesi ile ilgili çalışmalara katılır, projeler ve hedefler oluşturur, bunları hayata geçirip bu bilincin sürekliliğini sağlamak amacı ile gözlemler yapar ve gerektiğinde düzeltici faaliyetlerde bulunuruz. 
 • Proseslerimizde tüketimin azaltılması, malzemelerin ve enerjinin tekrar kullanılmasını sağlarız. Kaynak kullanımını çevre performansımızın ana göstergesi olarak kabul ederiz.
 • İç ve dış müşteri memnuniyetini en üst düzeyde sağlamanın en etkin yolunun müşterilerimize yakın olmak, onları dinlemek ve anlamak olduğuna yürekten inanarak çalışmalarımızı bu yönde gerçekleştiririz.
 • Faaliyetlerimiz sırasında oluşabilecek herhangi bir kaza veya acil durumda maddi ve manevi kayıplarımızı en aza indirecek yöntemler geliştiririz.
 • Tedarikçilerimizin ve müşterilerimizin kalite, çevre, iş sağlığı ve güvenliği konularında bize katılmalarını teşvik etmenin sosyal bir sorumluluk olduğuna inanır ve bu sorumluluğumuzu yerine getiririz.


SEÇ POLİTİKASI
Atak Madeni Yağ Pazarlama San. Ve Tic.A.Ş. olarak, madeni yağ üretim, depolama, pazarlama ve satışı sırasında sağlık, emniyet, çevre kalitemizi sürekli geliştirmeyi  taahhüt ederiz.

Şirketimizde uygulanan sağlık, emniyet ve çevre sistemimiz aşağıdaki ilkeler doğrultusunda yaşatılır.
    

 • Tüm ilgili yasal gerekliliklerin, kanun ve yönetmeliklerin yerine getirilmesini garanti ederiz.
 • Sağlık, emniyet ve çevre bilincinin geliştirilmesi ile ilgili çalışmalara katılır, projeler ve hedefler oluşturur, bunları hayata geçirir ve bu bilincin sürekliliğini sağlamak amacı ile gözlemler yaparak gerektiğinde düzeltici faaliyetlerde bulunuruz. 
 • Sağlık, emniyet ve çevre risklerini tanımlayıp en aza indirilmesini, faaliyetlerimizin çevreye etkilerinin asgari düzeye getirilmesini, olası yangın, deprem ve kazalara karşı hasarların kontrol altında tutulması için uygun tedbirler alınmasını sağlarız. 
 • Proseslerimizde tüketimin azaltılmasını, malzemelerin ve enerjinin tekrar kullanılmasını sağlarız. Kaynak kullanımını çevre performansımızın ana göstergesi olarak kabul ederiz.
 • Atık ve emisyonları azaltarak, faaliyetlerimizin çevre ve sağlıkla ilgili etkilerini kontrol altında tutarız. 
 • Tedarikçilerimizin ve müşterilerimizin sağlık, emniyet ve çevre kalitesi konularında bize katılmalarını teşvik etmenin sosyal bir sorumluluk olduğuna inanır ve bu sorumluluğumuzu yerine getiririz.
 • Çevre kirliliğini önlemek için, her türlü tedbir ve önlemleri almayı garanti ederiz.
 • Tüm çalışanlarımıza sağlıklı ve emniyetli bir çalışma ortamı yaratmak amacıyla, risk önleyici tedbirler alırız,  eğitimler veririz, uygulamada görev ve sorumlulukları dağıtarak, gelişime ihtiyacı olan alanları tespit ederek geliştiririz.


LABORATUVAR KALİTE POLİTİKASI

 • Yeterlilik, verimlilik, tarafsızlık, bağımsız karar verme ve doğruluk ilkelerine bağlı olarak firma içi etik kurallar çerçevesinde çalışılır.
 • İyi bir mesleki ve teknik uygulama ana hedef olarak benimsenmiştir.
 • Madeni Yağ ve yağlama ürünleri ile, antifreezeler dahil, laboratuvar süreçlerinden geçirilen tüm ürünlerde, yayınlanmış ulusal ve uluslararası deney standartlarına uygun hizmet verilir.
 • Deney sonuçlarının kalitesini garanti altına almak amacıyla, mali, idari, teknolojik kaynaklarla, insan kaynağı; her türlü maliyet etkisi göz ardı edilecek derecede önemli kabul edilerek sağlanır.
 • Müşterilere verilen hizmetin kalitesi, laboratuvarın kesin taahhüdü altındadır.
 • Müşteri memnuniyeti öncelikli olarak gözetilir ve bu kapsamda mülki haklar korunur.
 • Deney çalışmalarında görev alan tüm laboratuvar personeli, kalite dokümantasyonunu kesin olarak uygular ve bu anlamda politika ve hedefleri birer yol gösterici olarak benimser.
 • ISO/IEC 17025 standardı çerçevesinde hizmet verilir, yönetim sisteminin etkinliği sürekli iyileştirme ilkesi doğrultusunda geliştirilir ve hedefler belirlenir.
 • Mesleki değerler ile laboratuar süreçlerine yönelik kalite beklentileri, çalışanın bağımsız karar vermesini destekleyecek şekilde örgütlenmiştir.
 • Çevre bilinci ve tek seferde en doğruyu yapmaya yönelmiş Atak Madeni Yağ Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş. Laboratuvarı'nın tüm çalışanları ile birlikte yukarıda sayılan bu prensipleri açıkça benimsemiş olması ve gerek iş gerekse özel yaşamlarında kalite olgusunu tüm yönleriyle bir yaşam biçimi olarak örgütlemiş olmaları ana hedef olarak belirlenmiştir.

BGYS POLİTİKASI


Atak Madeni Yağ Pazarlama San. Ve Tic.A.Ş. olarak, kurumun rekabetçi yönünü, karlılığını, yasal uygunluğunu ve ticari imajını korumak amacıyla, kurum çapında gizliliği, bütünlüğü ve erişilebilirliği, tüm fiziksel ve elektronik bilgi varlıklarını ve kişisel verilerin gizliliğini korumayı taahhüt ederiz.

Şirketimizde uygulanan bilgi güvenliği yönetim sistemleri standartları aşağıdaki ilkeler doğrultusunda yaşatılır.

 • Tüm ilgili yasal gerekliliklerin, kanun ve yönetmeliklerin yerine getirilmesini garanti ederiz.
 • Tüm personelin ve iş ortaklarının; bilgi güvenliğinin bütünsel yaklaşım zorunluluğu gereği BGYS’ye katılımlarını ve uyumlarını sağlamak için bilinçlendirme, eğitim ve teşvik faaliyetlerinde bulunuruz.
 • Bilgiye erişim sürekliliğini sağlarız.
 • BGYS’nin verimliliğini iç ve dış denetimlerle kontrol etmek, sistemi sürekli uyumlu kılmak, sürekli geliştirmek için çalışırız.
 • Bilgi güvenliği yönetim sistemini planlamayı, kurmayı, işletmeyi, kontrol etmeyi ve iyileştirmeyi taahhüt ederiz.
 • Yönetim sistemimiz özelinde hedefler belirlemeyi ve belirli dönemlerde uygunluklarını değerlendirmeyi taahhüt ederiz.
 • BGYS gereksinimlerini uygun olarak karşılamak amacıyla, bilginin gizlilik, bütünlük ve erişilebilirlik unsurlarını korumayı taahhüt ederiz.
 • Yönetim sistemimizin gereksinimlerini karşılamak ve etkin bir şekilde işletmek üzere çalışanlarımızın yetkinliğini artıracak gerekli kaynakları ayırmayı ve eğitim programları planlamayı ve sistemin devamlılığını sağlamayı taahhüt ederiz.

 

 
 
 
Atak Madeni Yağları ELID üyesidir.  
İLETİŞİM | GİZLİLİK | SİTE HARİTASI | BİLGİ TOPLUMU HİZMETLERİ
Tüm Hakları Saklıdır 2016 Alpet Madeni Yağları ©